• Ustawa z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583; dalej: PomocUkrainaU) określa m.in. zakres pomocy socjalnej i tej związanej z zatrudnieniem, udzielanej przez Centra Integracji Społecznej i Ochotnicze Hufce Pracy;
  • Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub statusu osoby bezrobotnej świadczą również powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy;
  • Uruchomione zostało Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia działające internetowo, telefonicznie w wymiarze całodobowym. W Centrum można uzyskać np. porady dotyczące poszukiwania pracy oraz informacje o aktualnych ofertach.

Ogólne zasady pracy obywateli Ukrainy

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie, w którym jego pobyt jest uznany za legalny. Ma również możliwość wykonywania działalności gospodarczej, korzystania ze świadczeń socjalnych oraz ubiegania się o pomoc urzędu pracy lub innych instytucji. Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie dotychczasowych przepisów pozostały aktualne, zatem pracodawcy nadal mają możliwość występować do urzędów o zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zatem w sytuacji, gdy pracodawca i pracownik (cudzoziemiec) chcą zawrzeć umowę o pracę, mogą korzystać z dotychczasowych przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców. Jeżeli jednak pracodawca chce zatrudnić krótkoterminowo obywatela Ukrainy, czy też ten zamierza przebywać w Polsce kilka miesięcy, to strony stosunku pracy mogą skorzystać z regulacji uproszczonych, w ramach PomocUkrainaU (praca bez formalności lub zezwoleń w zw. z jej legalizacją jest dozwolona do 18 miesięcy legalnego pobytu w Polsce). Co ważne zasada dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy przekraczają granicę polsko-ukraińską od 24.2.2022 r., jak i tych, którzy mają inną podstawę legalnego pobytu w Polsce.

Kodeks pracy. Komentarz. Red.: prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Ochotnicze Hufce Pracy i Centra Integracji Społecznej

Pomoc socjalną i związaną z zatrudnieniem na rzecz obywateli Ukrainy wykonują m.in. Ochotnicze Hufce Pracy i Centra Integracji Społecznej. W zakresie pomocy społecznej i reintegracji zawodowej Centra mogą pomagać obywatelom Ukrainy m.in. poprzez zatrudnienie socjalne. Polega ono na zapewnianiu tym osobom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra, kluby integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego. Obywatele Ukrainy mogą doskonalić umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych, osiąganie pozycji społecznych, planowanie życia i zaspokajanie potrzeb własnym staraniem. Opisywane wsparcie daje możliwość osiągania własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą oraz naukę umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. To bardzo ważne, by obywatele Ukrainy należycie odnaleźli się i przystosowali do życia społeczno-gospodarczego w innym kraju. Ponadto mogą nabywać umiejętności zawodowe oraz przyuczać się do zawodów, przekwalifikowywać lub podwyższać kwalifikacje zawodowe dzięki zajęciom organizowanym przez Centra Integracji Społecznej. Powyższa pomoc odbywa się w ramach przepisów określonych w ustawie z 13.1.2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 218).

Ochotnicze Hufce Pracy, jako państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, mają na celu pomoc w prawidłowym rozwoju społecznym i zawodowym, szczególnie osobom ubogim, bezrobotnym i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych. Ochotnicze Hufce Pracy mogą pomagać obywatelom Ukrainy poprzez ich rozwój zawodowy, polegający m.in. na pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym oraz organizowaniu szkoleń zawodowych. Ponadto Hufce wspomagają systemy oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, w tym organizowanie zatrudnienia, oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. Jest to niezwykle istotna forma pomocy, ponieważ wielu uchodźców wojennych z Ukrainy to młodzież.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia (www.zielonalinia.gov.pl) to niejako nowoczesny urząd pracy, ale działający w trybie online. Dzięki temu jest dostępny dla każdego, o każdej porze dnia i nocy. Jest to portal internetowy oraz Infolinia, tel. 19 524, na których dostępne są wszystkie niezbędne informacje o pomocy udzielanej przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Zakres działania Centrum odbywa się na wiele sposobów: telefoniczny, e-mailowy, za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz w formie czatu z konsultantami.

Urzędy pracy udostępniają uchodźcom ogłoszenia i oferty pracy; szkolenia koniecznych do posiadania uprawnień w zakresie wykonywania określonych zawodów; informacje dotyczące zakresu przysługującej pomocy materialnej i niematerialnej, a także regulacji prawnych, w tym zasad zatrudniania cudzoziemców; dostępne w Polsce instrumenty rynku pracy, np. staże, bony, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Udzielana jest też praktyczna pomoc w napisaniu CV lub tłumaczeniu CV na język angielski.

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców, które obywatel Ukrainy znajdzie na portalu, dotyczą m.in. wiz; procedur rejestracji w urzędzie pracy; legalizacji pobytu oraz zatrudnienia: zezwolenia na pracę, w tym sezonową, zwolnienia z zezwolenia na pracę lub powierzenia pracy na podstawie oświadczenia.

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Zasiłki i świadczenia pieniężne

W okresie pierwszych trzech miesięcy, po spełnieniu odpowiednich przesłanek (m.in. uzyskanie nru PESEL) przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, który w okresie trzech pierwszych miesięcy, w zależności od posiadanego stażu pracy, może wynosić:

  1. 992,70 zł brutto, tj. 855,36 zł netto – za mniej niż 5 lat stażu pracy;
  2. 1 240,80 zł brutto, tj. 1 058,13 zł netto, od 5 lat do 20 lat stażu pracy;
  3. 1 489,00 zł brutto, tj. 1 260,99 zł netto, co najmniej 20 lat stażu pracy.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku ulega on proporcjonalnemu zmniejszeniu. Istnieje możliwość uzyskania świadczenia dla bezrobotnych, tj. 248,20 zł (stypendium szkoleniowe, stypendium na studia podyplomowe) lub 1 489,00 zł (stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, stypendium na przygotowanie zawodowe dorosłych).

Inne świadczenia:

  • Prace społecznie użyteczne – 9,00 zł/godz.;
  • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku – 620,40 zł;
  • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych – 529,80 zł/m-c;
  • Świadczenie przedemerytalne – 1 210,99 zł.

Zakres udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy jest bardzo szeroki, niemalże zrównany z tym, jaką pomoc od urzędów otrzymują obywatele Polski.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →