• Od stycznia 2022 r., minimalna stawka godzinowa miałaby się uplasować na poziomie 19,70 zł brutto stanowiąc wzrost wynagrodzenia o 7,5% w stosunku do roku ubiegłego. 
  • Zmiany są wynikiem wykonania upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).

Porównanie wysokości stawek

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2021 r. uzyskują z określonych umów cywilnoprawnych pensję miesięczną w wysokości 2 800 zł brutto. Przedstawiona przez rząd wielkość zasadniczej płacy, chroniona ustawowo, w kolejnym roku będzie wyższa o 210 zł, wynosząc 50,8% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w roku kolejnym będą otrzymywać miesięcznie 2 210 zł netto (zleceniobiorcy odprowadzający ZUS u danego zleceniodawcy, bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – odpowiednio 2 275 zł netto), pracownicy poniżej 26 roku życia tj. nieodprowadzający zaliczki na podatek dochodowy – 2 364 netto (bądź 2 431 zł netto na podstawie umowy zlecenia).

Kodeks pracy. Komentarz BeckOk aktualizowany co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Przebieg konsultacji

W pierwotnej wersji projektu będącej przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych oraz podlegającej zaopiniowaniu przez określone komitety, obligatoryjne minimum zarobków zostało przedstawione na poziomie 19,50 zł za godzinę – równowartość 2 984,60 zł dochodu miesięcznego. Podwyższenie tej skali do 3 010 zł jest wynikiem m.in. zgłoszonych postulatów przez Radę Dialogu Społecznego.  Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa RM do 15 września każdego roku oraz są corocznie przedmiotem negocjacji – Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości minimalnej płacy. Wskutek niezakończonych pertraktacji w bieżącym roku w terminie ustawowym (tj. 30 dni od dnia otrzymania przez Radę informacji o prognozowanych zarobkach), Rada Ministrów wysokość stawek określiła w drodze rozporządzenia, którego reglamentowana data wydania przypada na 15 września.

Uwarunkowania ekonomiczne

Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku musi wzrastać w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz musi zostać powiększona dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto, jeśli minimum zarobków wynikające z ustawy będzie niższe od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość pensji minimalnej, zgodnie z kryteriami ustawowymi, została ponadto ustalona przez zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2021 r. opierającego się na różnicy między rzeczywistym (103,4%) a prognozowanym (102,5%) wzrostem cen w 2020 r. Mając na względzie obecnie odnotowany prognozowany, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 103,3% oraz realny przyrost PKB na poziomie 4,6%, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., przy zastosowaniu nowych rokowań, powinna wynosić co najmniej 3 004,40 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 19,60 zł. Odzwierciedlenie niemal dokładnie tego pułapu zostało przedstawione w przedłożonym do podpisu akcie normatywnym Rady Ministrów.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →