• Dokumenty wydane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zachowują swoją ważność.
 • Ustalono wzory dokumentu w wersji karty identyfikacyjnej oraz w postaci dokumentu mobilnego.

Kontekst wprowadzenia zmian

Według projektodawców potrzeba uzupełnienia przepisów dotyczących PWZL oraz PWZLD wynikała z wejścia w życie ustawy z 26.5.2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234), które wprowadziła definicję dokumentu mobilnego.

Założenie projektu były następujące:

 • określenie wzorów dokumentów PWZL oraz PWZLD na czas nieokreślony oraz na czas określony udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel,
 • pozostawienie bez zmian przepisów dotyczących kart poliwęglanowych (dotychczasowej formy dokumentów),
 • dokumenty mobilne będą zawierały dane z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską,
 • spodziewany efekt zmian to szybki dostęp elektroniczny do danych lekarza, bez konieczności noszenia ze sobą dokumentów w fizycznej formie oraz natychmiastowy dostęp do dokumentu w wersji mobilnej w przypadku zmiany danych (np. nazwiska).

W trakcie konsultacji społecznych wiele uwag do projektu skierowała Naczelna Izba Lekarska. Uwagi dotyczyły szczególnie dokładnego zaznaczenia w dokumencie, jeśli jego posiadaczowi przysługuje ograniczone prawo wykonywania zawodu (np. w trakcie stażu podyplomowego lub w celu odbycia przez cudzoziemca stażu podyplomowego albo szkolenia specjalizacyjnego), jednolitości stosowanych pojęć, dokumentów wydawanych obywatelom Ukrainy, a także uwagi redakcyjne.

Niektóre z uwag Naczelnej Izby Lekarskiej zostały uwzględnione i wprowadzone do ostatecznego brzmienia omawianego rozporządzenia.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Mobilny dokument PWZL i PWZDL

Jak wskazano powyżej, dokument w dotychczasowej, fizycznej wersji nie podlegał zmianom. Nowością jest natomiast dokument mobilny, który przewidziano w odrębnych wzorach dla:

 • dokumentów wydawanych na czas nieokreślony,
 • dokumentów potwierdzających przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f oraz art. 7 ust. 1a, 2, 2e i 13 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516), czyli odpowiednio:
  • na czas odbywania stażu podyplomowego przez lekarza lub lekarza dentystę,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza skierowanego do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności na czas określony niezbędny do odbycia tego stażu albo przystąpienia do tego testu,
  • prawo wykonywania zawodu przyznawane cudzoziemcowi zamierzającemu wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego w określonej formie lub odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony,
  • prawo wykonywania zawodu przyznawane cudzoziemcowi, w celu odbycia stażu podyplomowego albo szkolenia specjalizacyjnego, przyznaje się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  • prawo wykonywania zawodu przyznawane adresatowi decyzji na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w tej decyzji,
  • warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • dokumentów wydawanych na czas określony, o których mowa w art. 113d ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167).

Zabezpieczenie dokumentów mobilnych

Dokumenty udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, mające postać:

 • hologramu w kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika,
 • ruchomego elementu graficznego prezentującego flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej,
 • giloszu umieszczonego jako tło, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;
 • kryptograficzną, polegającą na opatrzeniu dokumentu zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pozwalającą na potwierdzenie ważności, integralności, autentyczności i pochodzenia tego dokumentu.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.5.2024 r. w sprawie wzorów dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (Dz.U. z 2024 r. poz. 783) weszło w życie w dniu 25.5.2024 r., jednakże przepisy określające wzoru dokumentów mobilnych wejdą w życie dopiero 1.1.2030 r., czyli z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →