Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Ma ona dostosować polskie przepisy i procedury dotyczące cywilnych użytkowników dronów do unijnych rozporządzeń.

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w projekcie jest wprowadzenie do ustawy – Prawo lotnicze nowego działu dedykowanego bezzałogowym statkom powietrznym (BSP).

Przełomowe będzie też zastąpienie podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne podziałem na operacje wykonywane w kategorii „otwartej”, „szczególnej” i „certyfikowanej” urządzeniami o parametrach określonych w unijnym rozporządzeniu 2019/945 w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich.

Jak przypomina projektodawca, komercyjne wykorzystywanie dronów było wcześniej możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Teraz stało się ogólnodostępne.

Projekt zawiera regulacje dotyczące rejestru operatorów systemów BSP oraz określa zasady przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP. Wymienia również dokumenty, jakie będą potwierdzały posiadanie kwalifikacji pilota BSP i uprawniały do lotów dronami, a także określa tryb ich uzyskiwania, przedłużania, zawieszania i cofania. Pozwolenia na wykonywanie lotów wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Kolejna zmiana upoważnia Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) do wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem dronów.

Działalność PAŻP związaną z wykonywaniem nowych zadań sfinansują opłaty pobierane od podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie strefy geograficznej. Podstawowe dane o strefach będą podawane do wiadomości publicznej nieodpłatnie.

Etap legislacyjny: Stały Komitet Rady Ministrów

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →