• ZmKredytHipU22 wprowadza regulacje zapobiegające pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w oczekiwaniu na wpis do księgi wieczystej hipoteki;
  • Wydłużono vacatio legis przepisów zabraniających konsumentom płatności gotówkowych, które przekraczają 20 tys. zł, w transakcjach z przedsiębiorcami;
  • Nowelizacja weszła w życie 18.8.2022 r.

Szczegółowe rozwiązania

ZmKredytHipU22 ma zapobiegać pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w oczekiwaniu na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt na zakup nieruchomości. Cel ma zostać zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

Pierwotnie już od 1.1.2023 roku miały obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi transakcje gotówkowe konsumentów i przedsiębiorców uległyby następującym ograniczeniom:

  1. Płatności konsumenta na rzecz przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 20 tys. zł muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego;
  2. Ma zostać obniżona – z 15 tys. zł do 8 tys. zł – kwota wartości transakcji, po której przekroczeniu przedsiębiorca obowiązany jest dokonywać oraz przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów spowoduje, że od 1.1.2023 r. w powyższych transakcjach nie zostanie wprowadzony limit gotówkowy. Transakcje między przedsiębiorcami będzie ograniczony, jak dotychczas, do kwoty 15 tys. zł.

Kredyty frankowe – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Przepisy będą miały zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny, zawartych po dniu wejścia w życie ustawy oraz do umów zawartych przed tym dniem, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej. W takiej sytuacji zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu lub zaliczenie go na poczet spłaty kredytu będzie następować w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Zgodnie ze stanowiskiem resortu sprawiedliwości to rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. Zapewnia ono bowiem bezpieczeństwo obywatelom, którzy nie będą zmuszeni do zakładania kont lub używania kart płatniczych przy kupnie towarów lub zapłacie za usługi.

Ustawa zakłada wejście w życie przepisów z 1.1.2024 r. W tym celu nowelizuje ustawę z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →