• Nowelizacja przepisów dotyczących VAT, dokonana ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), wprowadza do polskiego systemu podatkowego nowy rodzaj podatnika – tzw. grupę VAT. Przepisy ustawy miały obowiązywać od 1.7.2022 r.
  • Ustawa z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301) przesunęła termin wejścia w życie przepisów o grupie VAT na początek 2023 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, dalej VATU) dokonana wspomnianą ustawą z 29.10.2021 r. wprowadza do polskiego systemu podatkowego zupełnie nowy rodzaj podatnika – grupę VAT. Przepisy art. 2 pkt 47 VATU wskazują, że grupa VAT to grupa co najmniej dwóch podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku. Grupę VAT mogą tworzyć podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski. Zagraniczne podmioty mogą dołączyć do grupy VAT jedynie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału położonego w Polsce. Pomiędzy członkami grupy VAT muszą istnieć ponadto powiązania o charakterze finansowym, wskazane w art. 15a ust. 3 VATU. Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50 proc. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50 proc. prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy. Jak wskazano w art. 15a ust. 4 VATU, członkowie grupy VAT muszą być także powiązani ze sobą ekonomiczne, co oznacza, że przedmiot głównej działalności grupy VAT musi być taki sam lub uzupełniający się, jak rodzaj działalności prowadzonej przez członków grupy VAT. Ustawa VATU wskazuje także na konieczność organizacyjnego powiązania członków grupy VAT, w sposób określony w art. 15a ust. 5 VATU. Chodzi o to, by podmioty grupy VAT prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdowały się pod wspólnym kierownictwem. Mogą również organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Ustawa nowelizująca przepisy VATU z 8.6.2022 r. nie tylko przesuwa termin wejścia w życie przepisów o grupie VAT na początek 2023 r., ale także wprowadza w nich pewne zmiany. Chodzi m.in. o obowiązek prowadzenia ewidencji przez członków grupy VAT. Od 1.1.2023 r. członkowie grupy VAT będą zobowiązani prowadzić, w postaci elektronicznej, ewidencję czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 VATU, zawierającą co najmniej dane dotyczące:

  • rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy;
  • członków grupy VAT na rzecz których dokonano czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 VATU;
  • dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 VATU.

Członkowie grupy VAT będą zobowiązani przesłać ww. ewidencję do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Ponadto wprowadzono przepisy, które zobowiązują podatników do przesyłania wspomnianej ewidencji zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →