• Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opracowały i wydały wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, organizacji i realizacji szczepień, m.in. w zakładach pracy.
  • W programie mogą wziąć udział: stowarzyszenia branżowe, grupa pracodawców, pojedynczy pracodawca, samorząd zawodowy oraz szkoły wyższe.
  • Szczepienia realizuje wybrany przez pracodawcę podmiot wykonujący działalność leczniczą (PWDL) zgłoszony do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.
  • Szczepienie w zakładach pracy rozpoczęły się w maju 2021 r. i trwają do chwili obecnej.

Kto może kwalifikować i szczepić?

Uprawnione do kwalifikowania na szczepienia przeciwko COVID-19 są osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się: na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Z kolei uprawnieni do przeprowadzania szczepień są: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni.

Szczepienia w punktach szczepień na terenie np. zakładu pracy są realizowane przez zespoły szczepiące. W skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby, tj. 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę), 0-2 osoby w administracji. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, w każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy, tj. lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Kto jest uprawniony do szczepień w zakładzie pracy czy innych organizacjach?

Uprawniony pomiot może zgłosić do szczepienia przeciwko COVID-19 następujące grupy osób: pracowników zakładów pracy, osoby współpracujące (zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, w przypadku szkół wyższych – studentów, którzy ukończyli 18 rok życia. Co istotne zaszczepić się mogą także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

Według zasady pierwszeństwa, wyżej wymienione osoby, które już wcześniej były zapisane na szczepienie i posiadają umówiony termin, szczepienie realizują w tym punkcie, w którym szczepienie odbędzie się jako pierwsze. Jeżeli więc uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień np. w zakładzie pracy, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (wówczas należy zaszczepić się w zakładzie pracy).

Zgłoszenie na szczepienie

Stowarzyszenie, szkoła wyższa czy zakład pracy, aby skorzystać z programu musi zgłosić się przez formularz znajdujący się na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Co ważne, najpierw należy na wewnętrzne potrzeby zebrać listę chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, następnie należy dokonać ustaleń z wybranym PWDL i zorganizować logistycznie cały proces, ponieważ jak podaje Ministerstwo Zdrowia, pracodawca we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.

Ustalenia z wybranym PWDL powinny być dokonane w formie umowy, przewidującej zakres obowiązków i uprawnień stron. Według wytycznych „PWDL odpowiada za organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień, zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS, odpowiednie przechowywanie szczepionek, przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień, sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień, przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie, rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ (…) pracodawca ma za zadanie zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL), pokrycie ew. dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.”. Stawka rozliczeniowa z NFZ dla PWDL to: 61,24 zł za każde jedno wykonane szczepienie.

Wysłanie formularza przez pracodawcę jest jednoznaczne z gotowością do zorganizowania szczepień, ma to znaczenie choćby pod kątem przygotowania dawek szczepionki, stąd tak ważne jest odpowiednie dochowanie ww. procedury.

Formularz i rejestracja na szczepienia zawiera do wypełnienia generalne informacje takie jak: dane koordynatora oraz liczba osób chętnych do zaszczepienia (bez obowiązku podawania ich danych osobowych). Minimalna liczba osób to 300, co istotne bez górnego limitu. W formularzu należy wskazać dane współpracującego PWDL.

Podsumowując i upraszczając, zgodnie z procedurą zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy, podaną przez Ministerstwo Zdrowia:

  1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
  2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
  3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
  4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
  5. Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
  6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź