• Wnioski w sprawie przyznania świadczenia można było składać od 1.7.2021 r.
 • Jeżeli wniosek został złożony do 31.8.2021 r., pieniądze wpłyną na konto najpóźniej do 30.9.2021 r. Jeśli wniosek zostanie złożony później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Wnioski można składać do 30.11.2021 r. Wyjątek jest taki, że po 30.11.2021 r. można złożyć wniosek w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności właśnie po 30.11.2021 r.

Charakter świadczenia

Świadczenie na tzw. wyprawkę szkolną dla dziecka jest wypłacane raz w roku i co istotne jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania oraz nie podlega egzekucji (komornik nie zajmie tych pieniędzy). Świadczenie jest wypłacane na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat (co do dzieci z niepełnosprawnościami). Według danych z ZUS na dzień 24.8.2021 r. świadczenia z programu Dobry Start, które trafiły już na konta rodziców i opiekunów wynoszą 925 mln zł. Zostało złożonych ponad 3,6 mln wniosków o wypłatę świadczenia. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska stwierdziła, że: „Zainteresowanie programem jest ogromne, a pieniądze trafiają do rodzin. Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Środki wypłacane są na bieżąco. (…) „Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawie realizuje program Dobry start. Przy jego wdrażaniu skorzystaliśmy z naszego doświadczenia. Dlatego przy obsłudze świadczenia postawiliśmy na elektronizację i automatyzację. I to się bardzo dobrze sprawdza”.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Jak złożyć wniosek?

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Co do bankowości elektronicznej, dostępne są takie banki: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śląsk. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Jeżeli wniosek zostanie złożony przy pomocy bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia to i tak ZUS zweryfikuje posiadanie profilu na portalu PUE ZUS. Jeśli wnioskodawca takiego profilu nie ma to ZUS założy go na PUE ZUS. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie rejestracji profilu na adres e-mail, który podał we wniosku. Z kolei na numer telefonu z wniosku, wnioskodawca otrzyma jednorazowe hasło, które musi zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzyma SMSem z numeru 2075. Profil na PUE ZUS musi być założony, ponieważ cały proces odbywa się elektronicznie, wnioskodawca musi mieć bieżący dostęp do informacji o wniosku, ZUS musi też mieć możliwość kontaktowania się w sprawie wniosku (np. w sprawie wezwania do uzupełnienia braków).
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS. Dowolnie można skorygować wniosek czy też dodać wymagane załączniki do wysłanego już wniosku.

Jeśli wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), z adresu noreply@zus.pl, dotrze na wskazany we wniosku adres e-mail. Jeśli wniosek był składany przez PUE ZUS to UPO  będzie na liście dokumentów wysłanych.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje zamieszkującym na terytorium RP: obywatelom polskim oraz cudzoziemcom (z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium RP przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Według informacji podanych przez ZUS, wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start może złożyć:

 • rodzic;
 • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy;
 • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek ZUS ustali, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłaci świadczenie;
 • jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł;
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję;
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich;
 • osoba usamodzielniana, czyli osoba która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Świadczenie Dobry Start przysługuje także na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W takich sytuacjach wniosek może złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

W sprawie przyznania świadczenia nie wydaje się decyzji, jedynie na PUE ZUS udostępniona jest informacja o przyznaniu świadczenia. Niemniej jednak w sprawach odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia ZUS wydaje decyzję. Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a później skarga do sądu administracyjnego. Oczywiście osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →