Minimalna stawka godzinowa dwa razy w górę w 2023 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13.2.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952) w przyszłym roku:

  • Od 1.1.2023 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł. Oznacza to wzrost o 3,10 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%;
  • Od 1.7.2023 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł. W porównaniu do kwoty z 2022 r. oznacza to wzrost o 3,80 zł, czyli o 19,3%.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2023 r.

W 2023 r. po raz pierwszy dojdzie do podwyższenia minimalnej stawki godzinowej z tytułu świadczenia umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług dwa razy w ciągu roku. Jest to konsekwencją art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207; dalej: MinWynagrU), zgodnie z którym, jeśli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej, wynosi co najmniej 105%, to wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1.1.2023 r. oraz od 1.7.2023 r.

Od czego zależy wysokość stawki godzinowej?

Rada Ministrów do 15.6. każdego roku przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminami zmian tych wysokości. Ponadto Rada Ministrów przedstawia m.in. informację o wskaźniku cen w roku poprzednim, informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia czy wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje. Po otrzymaniu propozycji i informacji Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji. Następuje to w drodze negocjacji. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wartości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w ww. terminie, Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia, w terminie do 15.9. każdego roku wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany jej wysokości. Przy czym wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalona przez Radę Ministrów, nie może być niższa od wysokości minimalnej stawki godzinowej zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie bowiem z MinWynagrU wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Kodeks pracy. Komentarz. Red.: prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to zgodnie z MinWynagrU minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Stawkę godzinową z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wprowadzono od 1.1.2017 r. na mocy ustawy z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265; dalej: ZmMinWynagrU16). Celem zmiany było przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych na rynku pracy oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Prawo do minimalnej stawki godzinowej podlega szczególnej ochronie, tak jak w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może się zrzec tego prawa ani przenieść go na inną osobę. Ponadto wypłaty wynagrodzenia w stawce godzinowej dokonuje się zawsze w formie pieniężnej.

W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług wykonywanych przez osoby fizyczne wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1 MinWynagrU). W sytuacji, kiedy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w danym okresie.

Kolejnym przejawem szczególnej ochrony minimalnej stawki godzinowej jest obowiązek wypłacania takiego wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. W myśl art. 8a ust. 6 MinWynagrU, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Należy jednak pamiętać, że minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do wszystkich umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Ma to miejsce m.in. w przypadku:

  • Umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
  • Umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu;
  • Umów: o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, czy w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
  • Umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, jeśli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →