Stan faktyczny

NSA rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku WSA w Rzeszowie z 15.1.2019 r., II SA/Rz 654/18, Legalis, w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w przedmiocie odmowy dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków i oddalił tę skargę.

W niniejszej sprawie WSA także oddalił skargę.

W skardze kasacyjnej Sądowi I instancji zarzucono naruszenie przepisów postępowania, mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. m.in. art. 7 KPA w zw. z art. 77 KPA w zw. z art. 8 KPA w zw. z art. 84 KPA, polegające na tym, że Sąd I instancji w wyniku niewłaściwej kontroli działalności administracji publicznej nie zastosował środka określonego w ustawie: art. 145 § 1 pkt. 1 lit. c) ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329; dalej: PostAdmU) w sytuacji, gdy organ administracyjny nie przeprowadził z urzędu dowodu z opinii biegłego z zakresu geodezji celem wyjaśnienia rozbieżności w dokumentacji geodezyjnej, skutkującej zmianą w ewidencji gruntów powierzchni nieruchomości należącej do skarżącego i ustalenia, czy doszło do zmiany przebiegu granicy pomiędzy działkami w wyniku modernizacji. Oparł się jedynie na kwestionowanej przez skarżącego dokumentacji geodezyjnej zalegającej w aktach, w tym na operacie pomiarowym dokumentacji z analizy przebiegu granicy z 28.6.2012 r., sporządzonym przez geodetę, który uprzednio sporządził protokół wznowienia przebiegu granic nieruchomości na zlecenie i koszt władającego nieruchomością, co może budzić wątpliwość w zakresie działania Organu administracyjnego zgodnie z zasadą działania organu w sposób bezstronny.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, że Organ administracyjny w ramach podejmowanych działań zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli, powinien na podstawie art. 7 KPA z dopuścić z urzędu dowód z opinii biegłego z zakresu geodezji na okoliczność ustalenia, czy doszło do zmiany przebiegu granicy pomiędzy przedmiotowymi działkami, oraz z jakiego powodu doszło do zmiany w ewidencji gruntów powierzchni działki, która należy do skarżącego. Skarżący od początku trwania postępowania konsekwentnie kwestionował dokumentację geodezyjną, wskazując, że nie odzwierciedla ona rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości.

Szkolenia z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Stanowisko NSA

Uznając, że skarga kasacyjna nie jest zasadna, NSA zwrócił uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze, jakkolwiek postępowanie administracyjne dotyczyło sprawy poddanej regulacji ustawy z 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990; dalej: PrGeodKart), przepisy tej ustawy nie zostały objęte zarzutami skargi kasacyjnej.

Po drugie, zarzutem zostało objętych łącznie kilka przepisów.

NSA wskazał, że za przypadek objęcia zarzutem kilku przepisów uznaje również wskazanie w skardze kasacyjnej jako naruszonego artykułu ustawy, który ma złożoną strukturę, składa się z kilku jednostek redakcyjnych zawierających w konsekwencji więcej niż jeden przepis. Sytuacja taka dotyczy art. 8, art. 77 i art. 84 KPA, wymienionych w skardze kasacyjnej.

Obowiązek wskazania w skardze kasacyjnej naruszonych przepisów oczywiście nie wyłącza możliwości objęcia jednym zarzutem kilku przepisów. Takie wyliczenie musi jednak być połączone w wykazaniem, że wymienione przepisy tworzą pewną normę zachowania, której naruszenie jest zarzucane. Przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie rozróżnienie między przepisem i normą prawną każe uznać taką praktykę za dopuszczalną. Wymienione przepisy muszą jednak pozostawać ze sobą właśnie w takim związku normatywnym, a jego wykazanie obciąża sporządzającego skargę kasacyjną, który powinien przedstawić treść naruszonej normy, czyli wskazać, jaka reguła zachowania ustanowiona tymi przepisami została naruszona. Zarzut pozbawiony takiego sprecyzowania poddaje się rozpoznaniu wyłącznie w zakresie, w jakim naruszona norma została zidentyfikowana w skardze kasacyjnej. Zarzut podniesiony w skardze kasacyjnej dotyczy zaniechania przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu geodezji dla wyjaśnienia zmian w ewidencji, dotyczących powierzchni działki i przebiegu granicy między działkami, przyjętych w wyniku modernizacji operatu. Zarzut ten nie może odnieść skutku.

Skarga kasacyjna pomija fakt, że w sprawie został wydany wyrok zawierający wiążące zalecenia dla organów. Na okoliczność tę zwrócił natomiast uwagę Sąd I instancji, powołując się na związanie wynikające z art. 153 PostAdmU. Zakres koniecznych do poczynienia ustaleń faktycznych został określony przez Sąd administracyjny w prawomocnym wyroku WSA w Rzeszowie z 26.5.2010 r., II SA/Rz 958/09, Legalis. W wyroku tym Sąd zaakceptował stanowisko, że sprawa dotyczy rozpoznania wniosku o zamianę w ewidencji gruntów, ponieważ w toku postępowania doszło do zmiany stanu prawnego przez dodanie art. 24a PrGeodKart. Informacja starosty, o której mowa w art. 24a ust. 8 PrGeodKart, została ogłoszona w sposób przewidziany w tym przepisie. Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, a skarżący w terminie 30 dni nie zgłosili do nich zarzutów.

Podnoszony w skardze kasacyjnej zarzut, że Organ naruszył w tym zakresie art. 8 i 9 KPA przez zaniechanie obowiązku informacyjnego nie jest trafny, ponieważ pomija regulację szczególną art. 24a PrGeodKart. Przepis ten określa obowiązki organu i uprawnienia stron, nie nakładając jednocześnie na niego indywidualnego zawiadamiania stron o skutkach poszczególnych czynności czy zamiarze ich dokonania, jak też obowiązku pouczania stron o ich uprawnieniach wynikających bezpośrednio z ustawy. Nie jest to procedura regulowana przepisami KPA. Przepisy kodeksu znajdują dopiero zastosowanie w przypadku zgłoszenia zarzutów, ponieważ o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu orzeka się w drodze decyzji. Co istotne w sprawie, opisana wyżej procedura nie wchodzi w zakres postępowania objętego decyzjami zaskarżonymi do Sądu I instancji, dotyczyły one bowiem wniosku o zmianę danych w ewidencji.

W powołanym wyroku Sąd wskazał, że należy ustalić, czy granica pomiędzy działkami przebiegała tak samo zarówno przed przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, jak i po jej przeprowadzeniu.

W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji ocenił, że zalecenie to zostało wykonane, a skarga kasacyjna nie zawiera zarzutu naruszenia art. 153 PostAdmU. Nie jest też trafna próba podważenia sporządzonego w sprawie materiału dotyczącego przebiegu tej granicy ze wskazaniem na potrzebę powołania biegłego. Skarga kasacyjna pomija w całości fakt, że postępowanie było prowadzone przed organami służby geodezyjno-kartograficznej, a zatem organami przedmiotowo wyspecjalizowanymi w sprawach geodezji i kartografii, dysponującymi wiadomościami specjalnymi w tym zakresie i uprawnionymi do oceny opracowań geodezyjnych. Przepisy PrGeodKart regulują też zasady sporządzania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wskazują osoby do tego uprawnione. Oparcie się na dokumentacji geodezyjnej sporządzonej przez uprawnionego geodetę i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego było zatem uprawnione, a dokonanie oceny tej dokumentacji nie wymagało powołania biegłego, ponieważ wymaganymi wiadomościami specjalnymi w tym zakresie dysponują organy służby geodezyjno-kartograficznej. Merytoryczne zarzuty pod adresem tej oceny nie zostały zgłoszone w skardze kasacyjnej. Nie wskazano także podstawy prawnej, na jakiej miałoby w sprawie dojść do obowiązku wyłączenia organu od rozpoznania sprawy lub wyłączenia uprawnionego geodety od sporządzenia opracowania geodezyjnego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Komentarz

W omawianym orzeczeniu, na gruncie przepisów PrGeodKart, NSA zwrócił uwagę kilka istotnych kwestii procesowych, m.in. wskazał, że jeżeli w sprawie sądowoadministracyjnej już wcześniej wypowiadał się sąd administracyjny, to z mocy art. 153 PostAdmU wykładnia przepisów prawa, które mają zastosowanie w sprawie, jest wiążąca dla organów i sądów, które później orzekają w sprawie. Stąd w zarzutach skargi kasacyjnej nie można wracać do już rozstrzygniętego zagadnienia.

Co do meritum sprawy, NSA wskazał, że dokumentacja geodezyjna złożona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest opracowaniem, do której oceny nie jest konieczne powołanie opinii biegłego. Organy administracji przyjmujące taką dokumentację posiadają wiedzę specjalistyczną i są w stanie dokonać oceny jej prawidłowości.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →