• Na mocy ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583; dalej: PomocUkrainaU) osoby, które zapewnią schronienie uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 • Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie.

Samorządy wypłacą świadczenia

Aby pobyt uchodźców na terenie Rzeczypospolitej został uznany za legalny, muszą oni zostać zarejestrowani przez Straż Graniczną z chwilą przekroczenia granicy. Zyskują wówczas prawo do przebywania w Polsce na czas 18 miesięcy, który może ulec przedłużeniu do trzech lat. PomocUkrainaU reguluje szereg proceduralnych rozwiązań, mających na celu zarówno zaewidencjonowanie osób przybywających z Ukrainy, jak i przygotowanie swoistej bazy pod dalsze działania, np. przyznawanie świadczeń. Ukraińcy będą mogli liczyć m.in. na jednorazową wypłatę w wysokości 500 zł dla osób samotnych lub 300 zł na osobę w rodzinie. Środki te uchodźcy będą mogli przeznaczyć na codzienne wydatki. Osobom, które udzielą im schronienia, przysługuje refinansowanie kosztów pobytu uchodźców.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 PomocUkrainaU „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 PomocUkrainaU, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Rozpatrywaniem wniosków mają zająć się samorządy, do których będzie należało także wypłacanie świadczeń. Należy jednak podkreślić, że będzie ono następowało „z dołu”. Oznacza to, że pierwszy wniosek będzie można złożyć po upływie 30 dni od przyjęcia uchodźców pod swój dach, zaś kolejny – po upływie następnych 30 dni.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Kup online System Legalis – korzystaj od razu. Sprawdź

Wniosek o refinansowanie kosztów

Art. 13 ust. 4 PomocUkrainaU stanowi, że:

„Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem”.
Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy – Bezpłatne szkolenie online Sprawdź

W celu zapewnienia sprawnej wypłaty świadczeń, minister właściwy do spraw administracji publicznej określił w rozporządzeniu wzór wniosku o świadczenie pieniężne w formie papierowej lub elektronicznej. Wnioski można składać od 16.3.2022 r.

WZÓR: Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →