• Planowana nowelizacja dotyczy przepisów ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086, ze zm.).
  • Nowelizacja zakłada, że kwota dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych szczególnie poszkodowanym przez epidemię koronawirusa przedsiębiorcom w 2021 r. wyniesie 271 200 000 zł.
Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta? Poznaj Beck KRS Sprawdź

Ministerstwo planuje zwiększenie wysokości dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 do 100 proc. odsetek należnych bankowi. Pomoc ma objąć przedsiębiorców, którzy do 31.12.2019 r. wykonywali, jako przeważającą działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19. Działalność ta określona będzie w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w postaci rodzai działalności sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności. W odniesieniu do tych przedsiębiorców Ministerstwo planuje możliwa również wypłatę dopłat przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Projektowana nowelizacja ustawy wydłuży też termin przekazania środków zwróconych przez przedsiębiorcę oraz odzyskanych przez bank udzielający kredytu na rachunek Funduszu Dopłat do Oprocentowania do 24 miesięcy licząc od dnia, do którego mogą być zawierane umowy kredytu z dopłatą.

W związku z powyższym Ministerstwo planuje zmiany w podziale środków, jakie w latach 2020-2029 miały być przeznaczone z budżetu państwa na pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 w postaci dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Maksymalny limit wydatków określonych w ustawie nie zostanie zmieniony i nadal będzie wynosił 567 600 000 zł. Z czego na 2020 r. przypada 50 000 000 zł; na 2021 r. przypada 271 200 000 zł; na 2022 r. przypada 189 640 000 zł; a na 2023 r. przypada 56 760 000 zł. Przy czym w sytuacji niewykorzystania w poszczególnych latach przyjętego maksymalnego limitu wydatków, maksymalny limit wydatków na kolejny rok budżetowy może zostać odpowiednio zwiększony.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID – 19 będą uprawnieni do złożenia do banku udzielającego kredytu z dopłatą wniosku o zmianę warunków udzielenia kredytu na korzystniejsze warunki wynikające z projektowanej ustawy.

Ministerstwo zakłada, że omawiana nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź