Zasady składania wniosku

 • Zleceniobiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek RZN o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek.
 • Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej czy o świadczenie usług). W przypadku niedochowania terminu wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 • Wniosek można przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1.1.2021 r.
 • Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1.1.2021 r. do 30.4.2021 r., w zakresie umów zawartych między 1.1.2021 r. a 31.3.2021 r.
Szkolenia online z prawa pracy – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Czego dotyczy wniosek RZN?

Zwolnieniu mogą podlegać umowy cywilnoprawne, np. umowa zlecenia, umowa agencyjna czy umowa o świadczenie usług. Wniosek RZN dot. zwolnienia zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek. O jakie składki chodzi? Wniosek RZN może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warunkiem bezwzględnym jest jednak to, aby były to składki należne za okres od 1.1.2021 r. do 30.4.2021 r., co do w zakresie umów cywilnoprawnych zawartych między 1.1.2021 r. a 31.3.2021 r.

Jak podaje ZUS: składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są ewidencjonowane i zapisywane na koncie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają oczywiście prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Inne przesłanki, które muszą być spełnione, aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek są następujące:

 • przedmiot umowy musi być związany jest z działalnością i usługami określonymi w tarczy antykryzysowej 6.0.,
 • uzyskany przez zleceniobiorcę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z wykonywanych umów zlecenia ze wskazanych tytułów na rzecz wszystkich zleceniodawców nie może być wyższy od 5 168,93 zł., tj. od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Zleceniobiorca musi ponadto złożyć oświadczenie, że jest świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez zleceniobiorcę we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek.

Z jakim rodzajem działalności musi być związany przedmiot zawartej umowy cywilnoprawnej, w związku z tarczą antykryzysową 6.0.?

 • z działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej;
 • z działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • z działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych;
 • z usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
 • z usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21.11.1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902), w zakresie pozaszkolnych form edukacji, przez przewodników muzeów.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zawiera:

 1. dane zleceniobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 2. dane zleceniodawcy: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numer PESEL i REGON;
 3. datę zawarcia umowy zlecenia;
 4. okres na jaki została zawarta umowa;
 5. planowany przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1.1.2021 r. do 30.4. 2021 r.;
 6. przedmiot zawartej umowy.

Jak i gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek RZN zleceniobiorca może złożyć tylko elektronicznie:

 1. przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.
 2. za pośrednictwem strony gov.pl

Wniosek można podpisać za pomocą: profilu PUE; kwalifikowanego podpisu elektronicznego; profilu zaufanego (PZ ePUAP); podpisu osobistego (e-dowodu).

Oczywiście po złożeniu wniosku należy bezwzględnie o tym poinformować zleceniodawcę.

Również poprzez profil PUE ZUS zleceniobiorca i zleceniodawca zostaną poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku RZN. Jeżeli jednak decyzja będzie negatywna, zleceniobiorcy przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jakie są obowiązki zleceniodawcy?

 • zleceniodawca musi przesłać za zleceniobiorcę zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługuje mu zwolnienie z obowiązku naliczania składek;
 • w przypadku gdy zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczyć będzie tylko części przychodu z umowy cywilnoprawnej, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki w terminie i na dotychczasowych zasadach.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź