Główne cele regulacji to z jednej strony przeniesienie miejsca opodatkowania niektórych czynności do tego państwa członkowskiego, w którym ma miejsce konsumpcja, przy jednoczesnym stworzeniu systemu dogodnego rozliczania podatku dla sprzedawców dokonujących tych czynności (w ramach tzw. systemu OSS). Z drugiej zaś strony uszczelnienie systemu poboru podatku od tzw. importu detalicznego towarów dokonywanego przez konsumentów, w tym także z wykorzystaniem podmiotów pośredniczących (platform, interfejsów elektronicznych).

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

W ramach realizacji tego pierwszego z celów – tj. zapewnienia, że więcej czynności dokonywanych na rzecz konsumentów będzie opodatkowanych w państwie ich konsumpcji – w ramach pakietu e-commerce wprowadzono konstrukcję wewnątrzwspólnotowego sprzedaży towarów na odległość (WSTO) wraz z regulacjami określającymi miejsce świadczenia (miejsce opodatkowania) dla takiego zdarzenia.

WSTO zastąpiła – z dniem 1.7.2021 r. – dotychczas funkcjonujące konstrukcje sprzedaży wysyłkowej (z terytorium kraju oraz na terytorium kraju). WSTO jest konstrukcją dość podobną do wcześniejszej sprzedaży wysyłkowej.

Cechą istotną opodatkowania WSTO jest to, że transakcje tego rodzaju – dopóki mają one stosunkowo niską wartość w danym roku podatkowym – są opodatkowane w państwie rozpoczęcia wysyłki towaru będącego przedmiotem WSTO (zwykle tam, gdzie dostawca ma siedzibę). Natomiast po przekroczeniu limitu (o którym za chwilę) są one opodatkowane w państwie przeznaczenia (tj. do tego państwa członkowskiego, do którego trafia dany towar).

Limit – warunkujący miejsce opodatkowania – ma charakter roczny. Wynosi on 10.000 euro lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej (dla Polski limit ten został ustalony na poziomie 42.000 zł). Chodzi tutaj o łączną wartość sprzedaży w ramach WSTO do wszystkich państw członkowskich.

Procedura OSS

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących WSTO może spowodować, że wielu podatników – dokonujących dotychczas sprzedaży wysyłkowych do innych państw członkowskich i opodatkowujących te sprzedaże w Polsce – znajdzie się w sytuacji, w której będą musieli je opodatkowywać w państwach przeznaczenia towarów (czyli w innych państwach członkowskich).

Dla takich podatników – aby nie musieli rejestrować się do VAT na ogólnych zasadach w wielu zagranicznych państwach – wprowadzono w ramach pakietu e-commerce tzw. system OSS.  Korzystanie z tego sposobu rozliczania podatku ma pozwolić na wygodne rozliczenie podatków należnych we wszystkich państwach członkowskich przy pomocy jednej deklaracji składanej w tym państwie, w którym podatnik „założył” OSS.

W praktyce podatnik zarejestrowany w OSS w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji) składa drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT z wyszczególnieniem poszczególnych czynności opodatkowanych w danych państwach członkowskich, w której to deklaracji wykazuje należną za nie kwotę VAT. Następnie państwo członkowskie identyfikacji przekazuje zapłacony VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji.

System OSS jest fakultatywny dla podatników.  Decydując się na korzystanie z niego, podatnik musi go jednak stosować w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich konsumpcji.

VAT. Komentarz 2021. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Drugim z celów pakietu e-commerce było także uszczelnienie unijnego systemu VAT w zakresie podatku od importu towarów. W związku z tym wprowadzono regulacje dotyczące:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI);
 • podmiotów prowadzących interfejsy elektroniczne ułatwiające dostawy;
 •  tzw. procedury importu (IOSS).

Przed 1.7.2021 r. w przypadku sprzedaży konsumentom z państw członkowskich (np. z Polski) towarów znajdujących się w momencie dostawy poza UE (transportowanych spoza UE), miał miejsce „tylko” import towarów (jako przedmiot opodatkowania). Często import ten był zwolniony z podatku (z powodu funkcjonującego zwolnienia z VAT dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 EUR).  Bardzo często wartość przesyłek była zaniżana. Z tego też powodu w zdecydowanej większości przypadków podatek od importu towarów nie był w ogóle pobierany.

Jednym z nowych szczególnych przypadków opodatkowania – od dnia 1 lipca 2021 r. – jest tzw. SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych. SOTI ma miejsce wówczas, gdy:

 • towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu w państwie trzecim;
 • nabywcą jest konsument albo podatnik niemający obowiązku rozliczać WNT;
 • towary nie są nowymi środkami transportu.
Legalis dla kancelarii i działu prawnego każdej wielkości. Wybierz Pakiet – oszczędzisz pieniądze. Sprawdź

Procedura importu (IOSS)

Podatek należny od SOTI jest – czy też zwykle powinien być – rozliczany w ramach szczególnej procedury, tzw. procedury importu (ang. IOSS – Import One Stop Shop).

Korzystanie z rozliczenia podatku w IOSS jest opcjonalne dla podatników dokonujących SOTI.

Procedura importu to procedura szczególna, która pozwala na rozliczenie VAT należnego z tytułu SOTI, państwu członkowskiemu konsumpcji, za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Dostawy towarów (zazwyczaj stanowiące SOTI) są (mogą być) objęte procedurą importu (IOSS), gdy:

 • znajdują się one na terytorium trzecim lub w kraju trzecim w momencie ich sprzedaży,
 • są one wysyłane w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro,
 • są one transportowane lub wysyłane przez dostawcę lub w jego imieniu/na jego rzecz do konsumenta w państwie członkowskim, oraz
 • nie podlegają one podatkowi akcyzowemu (wyłączenia spod SOTI i możliwości rozliczenia podatku należnego w ramach IOSS dotyczą zatem przede wszystkim alkoholu lub wyrobów tytoniowych).

Następujący podatnicy mogą korzystać z procedury importu (IOSS):

 • sprzedawcy mający siedzibę w UE, sprzedający towary o niskiej wartości zlokalizowane w państwie/terytorium trzecim konsumentowi w UE. Zazwyczaj sprzedają oni towary przez własny sklep internetowy;
 • sprzedawcy niemający siedziby w UE, sprzedający towary o niskiej wartości zlokalizowane w państwie/terytorium trzecim konsumentowi w UE. Zazwyczaj także sprzedają towary przez własny sklep internetowy. Tacy podatnik w większości przypadków mogą się rozliczyć w IOSS tylko przez przedstawiciela (podmiot z UE).

Rola podmiotów prowadzących interfejsy elektroniczne ułatwiające dostawy

Znaczna część tzw. importu detalicznego (tzn. dokonywanego przez konsumentów i dotycząca towarów o niskiej wartości) jest dokonywana z użyciem różnego rodzaju platform elektronicznych, przy pomocy, których można było wygodnie nabyć i sprowadzić towary z kraju trzeciego (głównie z Chin).

Dotychczas na podmiotach prowadzących te platformy nie ciążyły żadne obowiązki w zakresie VAT od dostawy, czy też importu tych towarów. Rola takiego podmiotu bowiem formalnie ograniczała się do pośrednictwa, co skutkowało tym, że podatkowi VAT (w Polsce, czy też szerzej – w UE) nie podlegała ani dostawa, ani usługa pośrednictwa. Jednocześnie często import tych towarów nie podlegał faktycznie VAT (podobnie jak i cłu).

W ramach pakietu e-commerce wprowadzono nowe zasady, w zakresie importu detalicznego w szczególności polegające m.in. na przyjęciu fikcji dostawy towarów (jako czynności opodatkowanej) pomiędzy sprzedawcą z kraju trzeciego a platformą (podmiotem prowadzącym interfejs elektroniczny) oraz pomiędzy platformą a konsumentem.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →