Postępowanie administracyjne

Wobec niezrealizowania regulaminowych obowiązków w 2011 r. Kierownik Studiów Doktoranckich skreślił A.B. z listy doktorantów ostatniego roku studiów, a Rektor Uniwersytetu utrzymał tę decyzję w mocy. Wyrokiem WSA w Krakowie z 2012 r. uchylono decyzje organów obu instancji. Prorektor poinformował A.B., że posiada on status doktoranta, jednak zaliczenie roku nie było możliwe z uwagi na skargę kasacyjną od tego orzeczenia. Gdy NSA oddalił skargę kasacyjną, Kierownik Studiów Doktoranckich umorzył postępowanie w sprawie skreślenia z listy doktorantów jako bezprzedmiotowe, a Rektor Uniwersytetu utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. Następnie A.B. był kilkukrotnie informowany, że okres trwania studiów doktoranckich w jego przypadku zakończył się, a z uwagi na niezłożenie wniosku o jego przedłużenie utracił status doktoranta. A.B. dwukrotnie wnosił skargi do WSA w Krakowie na pisma Rektora Uniwersytetu, jednak zostały one odrzucone. NSA oddalił skargi kasacyjne od tych postanowień.

A.B. złożył jednak sprawozdanie doktoranta za kolejny rok akademicki, a następnie wniósł do WSA w Krakowie skargę na bezczynność Kierownika Studiów Doktoranckich, domagając się zobowiązania organu do wydania decyzji w przedmiocie statusu doktoranta. A.B. twierdził, że na skutek niewydania decyzji przez Kierownika Studiów Doktoranckich o skreśleniu z listy doktorantów został on pozbawiony możliwości obrony swoich praw w postępowaniu odwoławczym. Jak wyjaśnił po odzyskaniu statusu doktoranta nie miał możliwości wypełnienia w danym roku akademickim wszystkich obowiązków i zakończenia doktoratu w terminie, co było spowodowane rozstrzygnięciem o tym statusie dopiero w toku postępowania przed sądem administracyjnym. Później Organ odmówił mu możliwości uczestnictwa w zajęciach, twierdząc, że nie jest już doktorantem z uwagi na upływ czasu trwania jego doktoratu. Organ nie wydał jednak żadnej decyzji – ani o przyjęciu na kolejny rok akademicki, ani o skreśleniu z listy doktorantów.

WSA: Kiedy można skreślić doktoranta z listy uczestników studiów?

WSA w Krakowie oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że zgodnie z art. 197 ust. 4 ustawy z 27.7.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183; dalej: PrSzkolWyż) doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1 i 2 PrSzkolWyż, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich, a decyzję tę podejmuje kierownik studiów. Sąd podkreślił, że każda sprawa administracyjna odznacza się swoją specyfiką, a w tym przypadku bardzo ważna jest chronologia przedstawionych powyżej zdarzeń i decyzji podejmowanych w tej sprawie przez władze uczelni. Z art. 195 ust. 4a PrSzkolWyż wynika, że studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. Skarżący nie złożył wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich i ich okres upłynął z końcem roku akademickiego. Stosunek administracyjny, jaki zawiązuje się między doktorantem a uczelnią, może być rozwiązany na skutek niespełnienia wymogów statusu doktoranta do konkretnego roku akademickiego. Powinno to nastąpić z chwilą spełnienia się przesłanek do skreślenia z listy doktorantów. Jednak nie można skreślić osoby, która już z mocy prawa utraciła status doktoranta. Decyzja umarzająca postępowanie w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów zakończyła postępowanie jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 105 KPA. W konsekwencji nie można skutecznie zarzucać organom uczelni, że nie wydały one decyzji w przedmiocie statusu doktoranta, ani iż w tym zakresie pozostają w bezczynności.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Kup online System Legalis – korzystaj od razu. Sprawdź

NSA: Wygaśnięcie uprawnień związanych ze statusem doktoranta

NSA oddalił skargę kasacyjną A.B. Jak wyjaśniono przyjęcie na studia doktoranckie powoduje nawiązanie stosunku administracyjnego między organem a uczestnikiem studiów doktoranckich. Z art. 195 ust. 4a PrSzkolWyż wynika, że jest to stosunek terminowy i wygasa z upływem określonego czasu. Może on w szczególnych przypadkach zostać przedłużony na mocy odrębnej decyzji właściwego organu. Jednak Skarżący nie ubiegał się o jego przedłużenie, dlatego do czasu odbywania przez niego studiów ma zastosowanie termin wynikający z art. 195 ust. 4a PrSzkolWyż. NSA podzielił stanowisko Sądu I instancji, że skreślenie doktoranta z listy możliwe jest na podstawie decyzji tylko wówczas, gdy posiada on status uczestnika studiów doktoranckich. Upływ czasu, o którym mowa w art. 195 ust. 4a PrSzkolWyż, powoduje skutek w postaci wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków, które powstały w chwili przyjęcia na studia doktoranckie. Organ nie posiada wówczas kompetencji do orzekania o skreśleniu z listy doktorantów, bowiem istota prawna tej decyzji sprowadza się do m.in. pozbawienia jej adresata specjalnego statusu administracyjnoprawnego w trakcie trwania tego stosunku. W konsekwencji Sąd I instancji prawidłowo przyjął, że Organ nie miał obowiązku wydania decyzji o skreśleniu skarżącego z listy doktorantów, a tym samym brak było podstaw do przyjęcia, iż pozostawał bezczynny w tym zakresie.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →