• Pomimo powyższego, 28.6.2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: pierwsza C(2021) 4800 final, została wydana na podstawie RODO oraz druga C(2021) 4801 final, wydano na podstawie dyrektywy 2016/680/UE.
  • Z kolei w dniu 1.5.2021 r. weszły w życie zawarte z Wielką Brytanią umowy o handlu i współpracy (TCA) oraz umowy o bezpieczeństwie informacji.
  • Proces związany z Brexitem jest długotrwały i do 1.10.2021 r. będzie obowiązywał okres przejściowy.
  • Do 1.10.2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do Wytycznych 4/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych.

Podróżowanie do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Od 1.10.2021 r. podróżowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie możliwe jedynie przy pomocy paszportu. Od tego dnia obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii nie będą mogli już przekroczyć brytyjskiej granicy na podstawie krajowego dowodu osobistego. Zgodnie z informacjami ze stron rządowych, wyjątki od powyższej zasady – obowiązujące do co najmniej 31.12.2025 r. – dotyczą jedynie osób, które:

  • osiedliły się lub uzyskały status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme);
  • złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30.6.2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji;
  • posiadają EU Settlement Scheme family permit;
  • otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit);
  • są gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor);
  • są dostawcami usług narodowości szwajcarskiej (Swiss Service Provider).
Kodeks pracy. Komentarz. Red.: prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Przepływ pracowników

Nie obowiązują już przepisy w zakresie swobodnego przepływu pracowników czy to do czy z Wielkiej Brytanii, w szczególności przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym art. 45, określające prawa obywateli UE w zakresie poszukiwania i świadczenia pracy w innym państwie członkowskim UE (bez procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę), delegowania, podróży służbowych oraz równego traktowania w porównaniu z obywatelami danego kraju co do warunków pracy i płacy oraz zabezpieczenia społecznego, socjalnego, zdrowotnego aspektów i podatkowych.

Tak więc, obywatele Wielkiej Brytanii, podobnie jak obywatele państw trzecich, którzy przyjeżdżają do Polski, zobowiązani są dostosować się do przepisów dotyczących legalizacji pracy i pobytu. W sytuacji chęci pracy obligatoryjne jest uzyskanie zezwolenia na pracę, a w celu pobytu dłuższego niż 90 dni na terenie Polski, w okresie 180 dni, konieczne jest uzyskanie wizy lub zezwolenia na pobyt.

Niemniej jednak, trzeba pamiętać, że osoby, które wg stanu na 31.12.2020 r. wykonywały pracę jako pracownicy delegowani i kontynuują tą pracę po 1.1.2021 r., są zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez cały okres jej wykonywania, a ich pobyt jest uznawany za legalny do 31.12.2021 r. Osoby delegowane będące w takiej sytuacji mają prawo zwrócić się do wojewody z wnioskiem o udzielenie im specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy, które może zostać im udzielone na 5 lat.

Od 1.1.2021 r. do maksymalnie 30.6.2021 r. przekazywanie danych z EOG do Zjednoczonego Królestwa nie było traktowane jako przekazywanie danych do państw trzecich, jednak tak czy inaczej z zakresu przedmiotowego decyzji wykonawczej zostało wyłączone przekazywanie danych do celów kontroli imigracyjnej w Wielkiej Brytanii z powodu wewnętrznie obowiązujących przepisów w kraju.

Skutki decyzji wykonawczych KE dla transferów danych do Zjednoczonego Królestwa

Uznanie przez KE Wielkiej Brytanii za państwo gwarantujące należyty poziom ochrony danych osobowych ułatwia i umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez obowiązku pozyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są niezbędne jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia. Podjęte przez KE decyzje niewątpliwie zniwelują zbędny formalizm, jednak nie zawsze. Póki co decyzje zostały wydane na cztery lata, a weszły w życie 28.6.2021 r. Decyzje będą obowiązywały do 27.6.2025 r. Zastrzeżenie jest takie, że obowiązywania decyzji może zostać przedłużone, jednak pod warunkiem, że w tym okresie Wielka Brytania nadal będzie zapewniała należyty poziom ochrony.

Kodeksy postępowania ułatwią przekazywanie danych

Według najnowszych informacji UODO: „Do 1.10.2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 4/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych. Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie art. 40 ust. 3 RODO, który dopuszcza stosowanie kodeksów postępowania jako odpowiednich zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Przepis ten umożliwia bowiem podmiotom z państw trzecich stosowanie zatwierdzonych kodeksów, jako mechanizmu  zabezpieczającego przekazywanie danych, o którym mowa w. 46 ust. 2 lit. e) RODO. Nowy dokument uzupełnia Wytyczne EROD 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania ustanawiające ogólne ramy przyjmowania kodeksów postępowania”.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →